Muokattu viimeksi: 24.05.2018

Voimassa alkaen: 25.05.2018

Restamax-konsernin asiakas- ja markkinointirekisterin rekisterinpitäjänä toimii suomalainen ravintola-alan konserni Restamax Oyj (Y-tunnus: 1952494-7).

1.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevat rekisteröidyt ovat henkilö-/yritysasiakkaita tai entisiä asiakkaita. Asiakkailla tarkoitetaan myös tahoja, joihin kohdistetaan markkinointia asiakassuhteen syntymiseksi. Tietoja käsitellään Restamax-konsernin palvelujen myyntiin, tuottamiseen ja toimittamiseen, varausten hallinnointiin, palvelujen kehittämiseen, laskutukseen ja asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen. Lisäksi henkilötietoja käytetään tapahtumien-, tilaisuuksien tai varausten järjestämiseen, mainontaan ja markkinointiin sekä muuhun asiakasviestintään ja markkinointiin.

Tietoja käytetään myös Restamax-konsernin yhteistyökumppaneiden tutkimustoimintaan, mainontaan, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu Restamax-konsernin oikeutettujen etujen toteuttamiseen; liiketoiminnan toteuttaminen, markkinointi, myynnin edistäminen. Voimme käsitellä tietojasi myös antamasi suostumuksen perusteella.

2.  Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, potentiaalisten asiakkaiden ja kaikkien edellä mainittujen yhteyshenkilöistä seuraavia tietoja:
nimi, yhteystiedot, yksikkö, tehtävänimike, laskutustiedot, Y-tunnus, asiakassopimuksen tiedot, tehdyt tilaukset sekä asiakkaan itsensä antamia palautteita tai arvioita, syntymäaika, varaushistoria, markkinointilupa, uutiskirjehistoria, viestihistoria, yrityksen nimi ja kotipaikka, tehdyt tarjoukset, tilaus- ja toimitusajat, hinta- ja alennustiedot.

3.  Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan asiakkaan itsensä luovuttamista tiedoista, palveluiden käytöstä ja varauksista tai tarjouspyynnöistä kertyvät tiedot, asiakkaan antamat tiedot asiakaspalveluun liittyvissä tilanteissa, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä kaupallisten asiakastietojärjestelmien tietokannoista. Restamax-konsernin omasta toiminnasta kertyvästä tiedosta talletetaan tiedot, joilla on vaikutusta rekisteröidyn asiakassuhteen hoitamiseen.

4.  Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Restamax-konserni tytäryhtiöineen tarpeellisuusvaatimus huomioiden sekä viranomaisille näiden lakiin perustuvan tietojensaantioikeuden toteuttamiseksi. Palvelun toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot palvelun tarjoajalle, esimerkiksi tapahtumanjärjestäjälle. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa.

5.  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6.  Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilökohtaisen tiedon huolellinen käsittely on Restamax-konsernille keskeisen tärkeää. Tietojen käsittelyssä noudatamme lain määräyksiä. Henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkeen käsiteltävään tietoon.

Manuaalinen aineisto: Manuaalisen aineiston määrä pyritään pitämään minimissään. Tietoja säilytetään Restamax-konsernin lukituissa toimitiloissa. Tapahtumien/tilaisuuksien/varausten järjestämisen kannalta välttämättömiä paperitulosteita käsitellään huolellisesti ja ne tuhotaan, kun käyttötarkoitus päättyy.

Sähköinen aineisto: Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtävät sitä edellyttävät. Rekisteriin pääsyä on rajoitettu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Internetpohjaisissa palveluissa käytetään SSL suojattua yhteyttä.

7.  Henkilötietojen säilytys

Säilytämme keräämiämme henkilötietoja vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämää tai lain nojalla sallittua.

8.  Tietojen tarkastusoikeus ja virheen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista, poistamista ja täydentämistä.

9.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia varten.

 

 

Restamax-konsernin tilaisuus- ja tapahtumarekisterin rekisterinpitäjänä toimii suomalainen ravintola-alan konserni Restamax Oyj (Y-tunnus: 1952494-7).

1.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilaisuus- ja tapahtumarekisteri on tapahtuma/tilaisuuskohtaisen tiedon tallentamiseen käytetty rekisteri. Tietoja käsitellään palvelujen tuottamiseen ja toimittamiseen, tapahtumien tai tilaisuuksien järjestämiseen, tapahtuman tai tilaisuuden laskuttamiseen sekä palveluntarjoajan vaatimien tietojen keräämiseen. Tietojen käsittely perustuu sopimuksen täytäntöön panoon sekä Restamax-konsernin oikeutettuun etuun; liiketoiminnan toteuttaminen.

2.  Rekisterin tietosisältö

Tapahtumien laajan kirjon vuoksi tapahtumakohtainen tietosisältö voi vaihdella tapahtuman tai tilaisuuden järjestämiseen tarvittavan tiedon mukaisesti. Pääsääntöisesti rekisteriin talletetaan osallistujalistaus, mahdolliset erityisruokavaliot ja liikuntarajoitteet, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot sekä laskutustiedot. Rekisteri voi sisältää myös muita asiakkaan luovuttamia tietoja, jotka tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemiseksi ja tietojen keräämistä voidaan pitää tapahtuman tai tilaisuuden järjestämisen kannalta tarpeellisena ja asiallisesti perusteltuna.

3.  Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan asiakkaan itsensä luovuttamista tiedoista varauksen tai ilmoittautumisen yhteydessä sekä yhteyshenkilön toimittamista tiedoista, jotka ovat tarpeen tapahtuman tai tilaisuudenjärjestämiseksi. Restamax-konsernin omasta toiminnasta kertyvästä tiedosta talletetaan tiedot, joilla on vaikutusta rekisteröidyn asiakassuhteen hoitamiseen.

4.  Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömiä tietoja palvelun tarjoajalle, esimerkiksi tapahtumanjärjestäjälle. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin.

5.  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6.  Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalisen aineiston määrä pyritään pitämään minimissään. Tietoja säilytetään Restamax-konsernin lukituissa toimitiloissa. Tapahtumien tai tilaisuuksien järjestämisen kannalta välttämättömiä paperitulosteita käsitellään huolellisesti ja ne tuhotaan, kun käyttötarkoitus päättyy.

Sähköinen aineisto: Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtävät sitä edellyttävät. Rekisteriin pääsyä on rajoitettu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Internetpohjaisissa palveluissa käytetään SSL suojattua yhteyttä.

7.  Henkilötietojen säilytys

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeen käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi.

8.  Tietojen tarkastusoikeus ja virheen korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista, poistamista ja täydentämistä.

9.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely.

Yhteystiedot

Mikäli Sinulla on kysyttävää tietosuojakäytänteistämme tai haluat käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä ensisijaisesti sähköpostitse tai kirjeitse:

Sähköposti: GDPR@ravintola.fi

NoHo Partners Oyj
Hatanpään valtatie 1 B
FI-33100 Tampere